<p><span class="error">The license could not be verified: License Certificate has expired!</span></p>

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tato stránka slouží k popisu používaných termínů v produktové dokumentaci Ders a jejím účelem je sjednotit používání skrz celou dokumentaci. Hotová stránka bude v budoucnu přikládána jako vysvětlivky k distribuovaným dokumentům.

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Termín

Popis (pokud je potřeba)

Screenshot (pokud je potřeba)

Odkazy na metodiku ve Wiki

Tlačítko

Ovládací prvek formuláře, kterým se spouští přiřazená akce.

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Formulář

Část aplikace, která slouží pro vkládání nebo upravování dat, práci s nimi nebo jejich prohlížení. Obsahuje pole pro vkládání jednotlivých údajů, tlačítka pro operace se záznamy a jiné ovládací prvky.

 

 

Pole

Ovládací prvek formuláře, do kterého se zapisují požadované hodnoty.

 

 

Popisek pole

Název pole – popisuje, jaká hodnota se má do pole vkládat.

 

 

Checkbox (zatržítko, zaškrtávací políčko)

a) Políčko pro zaškrtnutí volby ano (zaškrtnuto)/ne (nezaškrtnuto). b) Zaškrtávací políčko pro výběr více položek ze seznamu.

 

Radio button (přepínač)

Tlačítko s funkcí přepínače mezi několika předdefinovanými možnostmi nastavení (je možné označit pouze jednu možnost).

 

Combobox (pole se seznamem, rozevírací seznam)

Pole, které nabízí seznam hodnot pro výběr (seznam se zobrazí při kliknutí myší do pole nebo na šipku v jeho pravé části).

 

Číselník

Seznam hodnot, které se vztahují k určitému poli a ze kterých by se měla vybírat vhodná položka do záznamu (pro zobrazení číselníku slouží zpravidla ikona umístěná za příslušným polem).

 

 

Filtr

Nástroj pro vyhledávání záznamů v databázi; omezí zobrazené záznamy dle zadaného kritéria

 

 

Navigace, navigační tlačítka

Šipky nebo jiné grafické symboly pro pohyb po seznamu záznamů.

 

 

Posuvník (vodorovný, svislý)

Ovládací prvek na pravém nebo spodním okraji formuláře či obrazovky, kterým se posouvá obsah dané části vodorovně nebo svisle.

 

 

Odkaz (link)

Text (zpravidla podtržený nebo jinak graficky odlišený) nebo ikona, který po kliknutí zobrazí stránku nebo část stránky, na kterou odkazuje.

 

 

Tooltip

Nápověda, která se zobrazí při najetí kurzorem myši na určitou oblast, zpravidla na tlačítko, na pole či popisek.

 

 

Záložka

Část formuláře nebo stránky s vlastním názvem, po kliknutí na tento název se zobrazí celá část.

 

 

Uživatel

Virtuální účet, na který je zpravidla navázána konkrétní fyzická osoba. Uživatelským účtem jsou definována práva na jednotlivé části a funkce aplikací.

 

 

Uživatelská role

Soubor oprávnění, který se přiděluje jednotlivým uživatelům.

 

 

Osoba

Záznam údajů o fyzické osobě, který obsahuje zpravidla jméno a příjmení , dále může obsahovat např. e-mail pro zasílání notifikací, pracoviště apod.

 

 

Modul

Ucelená součást systému.

 

 

ID

Identifikační číslo položky v databázi.

 

 

Vlastník záznamu

Uživatel, který pořídil záznam. Některé aplikace umožňují i předávání vlastnictví, protože na vlastníka mohou být navázána práva na některé funkce.

 

 

Import

Načtení dat do databáze z externího zdroje.

 

 

Export

Výstup dat z databáze do souboru nebo sestavy pro zobrazení v různých formátech.

 

 

Konfigurace

Nastavení vlastností, chování nebo vzhledu určité části aplikace.

 

 

Workflow

Postup pro schvalování záznamů, určuje jakými stavy může záznam procházet a jaký uživatel (uživatelská role) může záznam na jednotlivých úrovních schvalovat.

 

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Aktivita workflow

Jeden krok workflow. Může být automatická - vykonávaná systémem, nebo manuální - musí být vykonána reálným uživatelem.

 

 

Participant workflow

Osoba účastnící se schvalovacího procesu (workflow).

 

 

Performer aktivity

Neboli také "vykonavatel aktivity". Jde o osobu které je přidělena konkrétní aktivita v rámci workflow.

 

 

Menu (nabídka)

Seznam jednotlivých částí systému v několika úrovních, každá položka menu slouží jako odkaz do příslušné agendy nebo modulu.

 

 

Navigační lišta

Je panel v horní části obrazovky, který slouží ke zjednodušení pohybu po stránkách.

 

 

Vyhledávací pole

Je pole obvykle v horní části obrazovky, které slouží k prohledávání souborů aplikace.

 

 

Kontextová nápověda

Je druh online nápovědy, která umožňuje uživateli využít nápovědu k právě prováděnému příkazu nebo funkci.

 

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Administrátor

Administrátor je uživatel, který se stará o chod daného systému, programu či stránky.Zpravidla má nejvyšší úroveň oprávnění pro práci se systémem (modifikace nastavení, správa uživatelů atd.)

 

 

Plugin

Plugin neboli zásuvný modul je software, který nepracuje samostatně, ale jako doplňkový modul aplikace a rozšiřuje její funkčnost.

 

 

 

 

 

 

Write a comment…