<p><span class="error">The license could not be verified: License Certificate has expired!</span></p>

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

1. Obsah

2. Modul Granty a projekty

 


Příručka reflektuje aktuální stav na vývojové instanci. Příručka obsahuje popis veškeré funkcionality, její dostupnost je závislá na parametrizaci konkrétní instance.


 

2.1. Popis modulu

Modul Verso Granty a projekty slouží ke zpracování a sledování grantových projektů, zahrnující avizování potencionálních řešitelů, zakládání grantů do evidence, interní schvalování, plánování a sledování čerpání finančních prostředků, ukončení. Modul se skládá z několika provázaných agend.

Hlavní agendou je evidence záznamů grantů a projektů. Tato evidence je podporována dalšími agendami jako úložiště souborů, agenda emailů a agenda událostí, které jsou s evidencí grantů provázány. Nedílnou součástí aplikace jsou číselníky poskytovatelů, grantových programů aj. a vazby na jednotné číselníky organizační struktury, osob, zakázek atd.

Do evidence uživatelé vkládají záznamy o grantech, editují je a ukládají je jako vypracované. Před uložením vypracovaného grantu je kontrolováno, zda záznam o grantu splňuje požadavky pro daného poskytovatele a program. Po vypracování následuje schvalovací proces, který je závislý na vybraném programu a schvalovacím procesu – workflow. Tento schvalovací proces je nastavitelný administrátorem modulu, který definuje posloupnost schvalovatelů a aktivit. Samotné podání schváleného grantu není součástí modulu. Po podání grantu se v evidenci grantů zaznamená, zda byl grant poskytovatelem přijat. Přijatý grant lze ukončit stavem ukončený, anebo zrušený. Evidují a sledují se požadované, přidělené a čerpané finanční prostředky. Pracuje se dále s náležitostmi grantu, jako jsou sdílené soubory, emaily nebo události.

Evidované údaje grantových projektů lze zpracovávat formou statistických přehledů a výstupů a exportovat do obvyklých formátů.

 

2.2. Uživatelé modulu

2.2.1. Řešitel grantu – role granty_resitel

Jedná se o základní roli, kterou má přiřazen každý uživatel po úspěšném přihlášení do aplikace. Řešitel grantu může prohlížet seznam agend, zejména pak grantových projektů na které má právo, úložiště souborů, emailů a událostí. V těchto agendách může např. založit nový email, vložit nebo vymazat soubor z úložiště nebo vkládat či vymazat události.

Dále vytváří záznam o grantu, předává jej ke schválení, eviduje plánované výdaje a ukončuje grant jako úspěšně dokončený nebo jako zrušený dle nastaveného workflow. Řešitel grantu má právo vidět pouze své založené granty, tam kde je editorem a nebo hlavním řešitelem a také granty, kde jeho pracoviště je mezi účastníky. Pokud má řešitel grantů na nějakém grantu roli editor, má pak stejná práva u daného grantu jako hlavní řešitel.

Schvalovatel – role g_schval_...

Schvalovatel je oprávněn ke schvalování grantu v některém ze stavů v závislosti na definovaném workflow. Postupy schvalování grantu jsou závislé na metodice každého ústavu. Schvalovatelem může být např. vedoucí pracoviště, zástupce personálního, ekonomického nebo grantového oddělení, divizní ekonom, divizní ředitel, odbor rozvoje a podobně. 

2.2.2. Management vysoké školy nebo vědecko-výzkumné instituce- role g_cist_vse

Management vysoké školy nebo vědecko - výzkumné instituce opravňuje uživatele k prohlížení grantů a generování statistických výstupů za určité pracoviště. Role se přiřazuje na dané pracoviště v závislosti na tom, které granty má management právo vidět. Pokud má uživatel pouze tuto roli, nemůže zakládat nové granty, ani je upravovat.

 
Prohlížení grantů bez financí  - role granty_prohlizeni

Role je obdobná jako g_cist_vse, umožňuje prohlížet seznam grantů od svého pracoviště níže bez možnosti zobrazit si finance, které jsou na záložce nebo na seznamu grantů. Pokud má uživatel pouze tuto roli, nemůže zakládat nové granty, ani je upravovat. Když má tuto roli řešitel grantu, vidí pouze finance u svých grantů, kde je hlavním řešitelem, editorem a nebo je vkladatelem.

2.2.3. Správce – role g_spravce_fak

Správce provádí nastavení systému a spravuje číselníky na úrovni daného pracoviště. Dále může ze systému generovat statistické výstupy za dané pracoviště. 

 

 

Univerzální správce – role g_spravce_uni

Univerzální správce provádí nastavení systému na úrovni celé vysoké školy nebo vědecko - výzkumné instituce, konfiguruje uživatelská oprávnění a spravuje i ostatní číselníky a záznamy za celou vysokou školu nebo vědecko - výzkumné instituce. 

2.3. Popis schvalovacího workflow

Granty řešitel založí nový grant, když je vyplněno vše, co je třeba, tak může grant předat ke schválení a změní se jeho stav na Připravený k podání.
Správce může grant schválit, čímž se grant dostane zpátky k řešiteli a mění se stav na Rozpracovaný. V případě, že správce schválí grant, tak se změní jeho stav na Podaný. V případě, že správce/poskytovatel přijme/nepřijme grant, tak se mění stavy na Přijatý/Nepřijatý. Jednotlivé čáry na obrázku znázorňují tlačítka, tedy čára Nepřijatý a Rozpracovaný znamená, že pokud bude grant ve stavu Nepřijatý, tak správce uvidí tlačítko Změnit stav na Rozpracovaný.


3. Přihlášení do aplikace

Přihlášení do aplikace se provádí na úvodní obrazovce ve standardním dialogu pro přihlášení umístěném v pravém horním rohu. Do příslušných polí vyplní uživatel své uživatelské jméno a heslo a stiskne tlačítko Přihlásit. Obrazovka pro přihlášení se různí od vysokých škol a vědecko - výzkumné organizace, která nabídku Delegovat přihlášení a Přihlásit jako jiný uživatel nemá.

Obrázek: Úvodní obrazovka aplikace.

Po přihlášení je zobrazena úvodní obrazovka pro přihlášeného uživatele. V její horní části je menu, které standardně nabízí tři volby: Granty a projekty pro vstup do aplikace, Delegovat oprávnění pro přidělení svých oprávnění jinému uživateli a volbu Přihlásit jako, pomocí které se lze přihlásit jako jiný uživatel.

Obrázek: Úvodní obrazovka přihlášeného uživatele.

3.1.1. Delegování oprávnění

Pokud chce uživatel přidělit svá oprávnění jinému nebo jiným uživatelům, může toto provést skrze nabídku Delegovat oprávnění. Pokud jeden uživatel deleguje druhého uživatele, pak se druhý uživatel může přihlásit s právy prvního uživatele. Tímto způsobem lze delegovat svá oprávnění libovolnému počtu uživatelů. Takto delegovaná práva lze omezit pouze pro čtení.

Obrázek: Delegování oprávnění jiným uživatelům. Zde delegována oprávnění uživatelům s uživatelskými jmény Ekonomický odbor a Garant programu, kde uživatel Ekonomický odbor má navíc právo provádět změny.

Uživatelé se přidávají pomocí tlačítka Přidat oprávněnou osobu, po stisku tohoto tlačítka je přidán prázdný řádek. Ve sloupci Uživatel se po stisku ikony u příslušného pole zobrazí okno s obsahem číselníku uživatelů. V tomto číselníku lze filtrovat podle uživatele nebo loginu. Kliknutím na ikonu v požadovaném řádku se tento uživatel vloží do požadovaného pole. Ve sloupci Pouze pro čtení lze nastavit, zda delegovaný uživatel bude moci provádět jen operace související se čtením, nebo zda bude mít oprávnění k provádění změn.

Odstranění uživatele ze seznamu oprávněných uživatelů se provede stiskem tlačítka Odebrat osobu.

3.1.2. Přihlášení jako jiný uživatel

Pokud nějaký uživatel delegoval oprávnění přihlášenému uživateli, má přihlášený uživatel možnost se přihlásit jako uživatel, který svá oprávnění delegoval. Na obrázku je znázorněna obrazovka, na které se provádí výběr přihlášení se jako jiný uživatel.

Po takovémto přihlášení je v navigační liště zobrazeno jméno přihlášeného uživatele doplněné o informaci, za jakého uživatele je přihlášen.

Pro návrat zpět je třeba se odhlásit z aplikace a znovu se přihlásit.

Delegování oprávnění nachází své uplatnění v situacích, kdy je například uživatel po určitou dobu mimo pracoviště a chce umožnit jinému uživateli jeho zastupování. Další výhodou je přihlášení se správce nebo administrátora za daného uživatele, např. při řešení problémů uživatelů. Správce má pak stejný pohled a stejná oprávnění jako daný uživatel.

Obrázek: Výběr zobrazuje přihlášení se jako jiný uživatel, který delegoval svá oprávnění. Zde se uživatel Garant programu přihlásí jako uživatel Ekonomické oddělení. Uživatel Ekonomické oddělení delegoval oprávnění uživateli Garant Programu.

4. Menu modulu Granty a projekty

Nabídka modulu Granty a projekty obsahuje podřízené nabídky, které jsou přístupné v závislosti na roli přidělené uživateli. Řešiteli grantu jsou přístupné nabídky evidence grantů a projektů, emaily a události. Nabídky pro prohlížení a generování přehledů a statistik, konfiguraci workflow pro nastavení schvalovacího procesu a číselníky jsou přístupné správci modulu.

4.1. Evidence grantů a projektů

Evidence grantů a projektů je hlavní agendou celého modulu. Prvním pohledem na záznamy zobrazeným po vstupu do agendy evidence grantů a projektů je jejich seznam. Na této stránce v její dolní části jsou zobrazeny všechny evidované granty a projekty které má daný uživatel právo vidět. Při větším počtu záznamů je seznam rozčleněn do několika stránek o menším počtu zobrazených záznamů včetně voleb navigace v jednotlivých stránkách zobrazeného seznamu.

Zobrazení detailu záznamu grantu je možné na základě volby detail u příslušného záznamu. V závislosti na přidělených právech a stavu záznamu lze záznam buď jen prohlížet, anebo i editovat.Podrobnější informace o možnostech práce se záznamy jsou obsahem následujících podkapitol.

Obrázek: Seznam grantů

4.1.1. Seznam grantů

Rozsáhlejší seznamy jsou stránkovány, volby pro navigaci mezi jednotlivými stránkami seznamu jsou zobrazeny na konci seznamu.

Podle potřeb uživatele lze seznam záznamů filtrovat dle různých parametrů a zobrazit tak jen záznamy splňující určitou podmínku. Parametry filtru se nastavují v horní části obrazovky a lze je kombinovat. Některé parametry se zadávají přímo, jiné parametry se zadávají výběrem z číselníku, případně zaškrtnutím určité volby. Při zadání více parametrů pro filtrování záznamů jsou zobrazeny záznamy, které odpovídají všem zadaným parametrům filtru. Filtrování záznamů se provádí následujícím způsobem:

 1. Uživatel zadá parametry filtru.
 2. Uživatel stiskne tlačítko Filtrovat záznamy.
 3. Jsou zobrazeny záznamy, které odpovídají zvoleným parametrům filtru.  

Stiskem tlačítka Vypnout filtr dojde k vypnutí filtru a zobrazení všech záznamů grantů.

Pro snazší orientaci v seznamu grantů lze kromě filtrování využít třídění záznamů podle sloupce, u jehož názvu je zobrazena ikona pro třídění záznamů.

Na seznamu grantů se také provádí vložení nového záznamu o grantu nebo projektu. K tomu slouží tlačítko Nový grant, po jehož stisknutí je zobrazen detail prázdného záznamu s možností editace. Popis detailu grantu je obsahem následující podkapitoly.

Pro práci s jednotlivými záznamy grantů slouží tlačítka detail a Akce, která jsou zobrazena vlevo o vedle příslušných záznamů, další volby jsou schované pod odkazem Akce>>  .


Následuje seznam těchto voleb a popis funkce:

Detail grantu - Zobrazí detail příslušného záznamu. Na detailu jsou zobrazeny všechny položky záznamu. Stejný formulář je zobrazen v případě vkládání nového záznamu o grantu.

Události grantu    - Slouží pro přechod do agendy událostí. V agendě událostí jsou potom zobrazeny jen ty události, které patří k vybranému grantu. Filtr se předvyplní daným projektem a poskytovatelem.

Soubory grantu    - Slouží k zobrazení úložiště souborů. V agendě souborů zobrazí jen soubory náležící k vybranému grantu.

Emaily grantu   - Volba pro zobrazení emailů náležících k vybranému grantu. Filtr se předvyplní daným projektem a poskytovatelem.

Publikace   - Zobrazuje publikace příslušné k vybranému grantu v modulu OBD.

Finance dalších účastníků   - Zobrazí údaje o finančních požadavcích z rozpočtů grantu přidělených. Ikonka se zobrazuje v závislosti na dané instanci.

Rozpočet  - Zobrazuje přehled financí podle zadaného roku a účetní struktury. Ikonka se zobrazuje v závislosti na dané instanci.

Rozpočet grantu  - Zobrazuje přehled financí podle zadaného roku a zakázky v Magionu. Ikonka se zobrazuje v závislosti na dané instanci.

Kopie grantu - Slouží pro tvorbu kopie vybraného grantu.

Agendy událostí, souborů, emailů, publikací a plánovaných výdajů budou podrobněji popsány v dalším textu.

4.1.2. Detail grantu

Detail grantu je formulář zobrazující úplné informace o grantu či projektu. Formulář slouží k vložení nového záznamu o grantu nebo k editaci grantu, dále také pro prohlížení detailních informací o grantu a pro manipulaci záznamu v rámci workflow záznamu o grantu.

Nadřazený projekt

Číselník u nadřazeného grantu slouží k vytvoření podřízeného grantu, kde pole poskytovatel, program, typ grantu, datum od/do, anotace se překopírují z nadřazeného grantu a nebude možné je měnit.

Pokud máme stávající grant a chceme z něj udělat podřízený grant, tak vybereme z číselníku grantů nadřazený grant, pole poskytovatel, program, typ grantu, datum od/do, anotace se překopírují z nadřazeného grantu a stav bude nastaven na Rozpracovaný. Pokud je u grantu vyplněna anotace a chceme ho změnit na podřízený grant, tak anotace stávajícího projektu bude zachována.

Pokud máme grant, který je podřízený a chceme z něj udělat grant bez nadřazeného grantu, musíme vybrat v číselníku nadřazeného grantu první prázdný řádek a poté grant uložit.

Typ grantu / Typ financování pro OBD

Typ grantu / Typ financování pro OBD se vyplňuje automaticky v závislosti na vyplněném typu projektu na detailu programu.

Povinnost vykázat do RIV

Stejně tak se automaticky předvyplňuje Povinnost vykázat do RIV, která se vyplňuje také na detailu programu.

Kontrola na pracoviště externího řešitele

V případě, že je u externího řešitele vybráno jiné pracoviště než je uvedeno na záložce Další účastníci, tak se obarví obě pracoviště na žluto. Je to pouze informativní kontrola, grant je možné bez problému uložit.

Nositel

Když je vybrán jiný nositel než domácí, tak se automaticky zobrazí na záložce Další účastníci jako Interní nositel. Pokud poté vybíráme pracoviště externích řešitelů z pracoviště nositele, tak se informativní kontrola nerozsvítí.

V horní části formuláře jsou základní informace o grantu. V další části obrazovky jsou pak zobrazovány záložky, mezi kterými se lze přepínat, obsahující následující informace:

 • Záložka Podrobnosti zobrazuje základní informace o grantu, které byly dříve uvedeny v hlaviččce grantu
 • Řešitelé grantu dále členěni na interní a externí.
 • Na záložce Anotace se zadává text anotace grantu a klíčových slov v českém a anglickém jazyce.
 • Záložka Statistika zobrazuje zaškrtávátko vědecký projekt, vedlejší obor, druhý vedlejší obor, typ výzkumu, statistický výkaz, kategorie a oblast výzkumu. Zobrazení záložky je ovlivněno zapnutím nebo vypnutím parametru na dané instanci.
 • Záložka Rozšiřující zobrazuje pole, které je možné nadefinovat v agendě konfigurace polí a přiřazení polí.
 • Záložka Poznámka slouží pro editaci poznámky grantu.
 • Finance grantu rozčleněné do jednotlivých roků.
 • Záložka Plán nákupů slouží k přidání plánovaných výdajů grantu.
 • Záložka Události slouží pro zadání významné události grantu.
 • Na záložce Zakázky je možné přiřazovat grantům zakázky a tím je propojovat s externím účetním systémem. Zobrazení záložky je ovlivněno zapnutím nebo vypnutím parametru na dané instanci.
 • Záložka Admin zobrazuje všechny uživatele, které mají roli g_spravce_uni. Zobrazení záložky je ovlivněno zapnutím nebo vypnutím parametru na dané instanci.
 • Na záložce Další účastníci je možné nadefinovat spoluřešitelská pracoviště i externí subjekty.
 • Historie zobrazující úplný seznam uskutečněných workflow akcí se záznamem. V tomto seznamu jsou zobrazeni schvalovatelé, jejich rozhodnutí a stav před a po rozhodnutí. 

Obrázek: Detail grantu

Ve spodní části formuláře jsou tlačítka pro různé operace se záznamem. Jejich zobrazení a funkce jsou závislé na právech uživatele, nadefinovaném workflow a na stavu záznamu o grantu. Můžou zde být například tato tlačítka s těmito funkcemi:

Variabilní tlačítka, která se různí v závislosti na definovaném WF

Ukončit grant – Uživatel zcela ukončí jakékoliv řešení grantu v aplikaci Granty a projekty. Když uživatel zvolí tuto volbu, systém zkontroluje vyplnění všech povinných položek a nastaví stav grantu na ukončený a zavře okno s detailem záznamu o grantu.

Přijetí/Nepřijetí grantu – Stiskem tohoto tlačítka uživatel nastaví stav grantu na přijatý/nepřijatý. Následně je okno s detailem grantu uzavřeno. Tato volba se používá tehdy, dostane-li uživatel zprávu, že byl daný grant schválen/neschválen poskytovatelem. 

Schválení grantu – Schválení grantu schvalovatelem. Systém nastaví příznak o schválení grantu konkrétním schvalovatelem a odešle mail dalšímu schvalovateli a hlavním řešitelům.

Vrácení grantu – Vrácení grantu schvalovatelem k dopracování. Systém nastaví příznak o vrácení grantu konkrétním schvalovatelem a odešle mail hlavním řešitelům. Dále je stav grantu změněn na rozpracovaný.

Zamítnutí grantu – Zamítnutí navrhovaného grantu schvalovatelem. Systém nastaví příznak o zamítnutí grantu konkrétním schvalovatelem, odešle mail hlavním řešitelům a změní stav grantu na zamítnutý.

Stálá tlačítka:

Uložit a obnovit – Slouží k uložení záznamu o grantu. Záznam je uložen se stávajícím stavem, k jeho editaci se lze kdykoliv vrátit a tím editovat záznam v libovolném počtu iterací.

Tisknout, Tisknout finance, Tisknout průvodní list – V případě, že je nadefinovaná tisková sestava u programu daného grantu, tak po stisku tlačítka dojde ke stažení konkrétní sestavy do pdf. Když nebude u programu nastavena konkrétní tisková sestava, tak se stáhne pdf pro obecnou šablonu. Tiskové sestavy se konfigurují v číselnících.Vymazat záznam – Vymazání záznamu o grantu.

Zavřít – Zavření formuláře s detailem grantu a návrat na seznam grantů.

4.1.3. Plánované nákupy grantu

Plánované nákupy lze přidávat, editovat nebo odebírat. V záznamu plánovaného nákupu se eviduje jeho účel, rok, částka plánovaného nákupu v Kč, datum uskutečnění nákupu, dále je zobrazen počet souborů ve složce nákupy. Na konci seznamu všech plánovaných nákupům je zobrazen jejich součet.

V okně jsou k dispozici tlačítka pro následující akce:

Odstranit – Odebrání příslušného řádku s plánovaným nákupem. Po stisku tlačítka je plánovaný nákup ihned odebrán.

Přidat nákup – Vytvoří prázdný řádek pro vložení plánovaného nákupu a uživatel může editovat jednotlivé položky řádku. Po opuštění položek Účel nákupu a Plánovaný nákup je prováděna kontrola na vyplnění těchto položek. Pokud není pole vyplněno, je zvýrazněno červeně. Plánovaných nákupů lze přidat libovolný počet.

Uložit nákupy – Uloží aktuální stav záznamů plánovaných nákupů. Pokud některé z polí neprojde kontrolou, je o tomto uživatel informován a tato pole jsou zvýrazněna. Uložením řádku plánovaného nákupu je v souborech grantu v adresáři 7. Nákupy, vytvořen podadresář se stejným názvem jaký má řádek, do kterého lze uložit soubory. Jejich počet je pak vidět ve sloupci Přiřazené soubory.

Zrušit provedené změny – Změny od posledního uložení jsou zrušeny.


Obrázek: Plánované nákupy grantu

4.1.4. Soubory grantu

Kliknutím na ikonu soubory je zobrazeno úložiště souborů vybraného grantu. V tomto úložišti lze vytvářet adresářovou strukturu a ukládat do ní libovolné soubory.Obrázek: Kořenový adresář a podadresář

Na první obrazovce je zobrazena standardní adresářová struktura, kterou lze rozšiřovat o další adresáře. V rámci adresářové struktury lze pak ukládat soubory. Ve sloupci Typ je uvedeno, zda se jedná o adresář resp. soubor, sloupec Velikost udává počet položek (podadresářů a souborů) resp. velikost souboru.

Tlačítko Nový adresář se používá pro vytvoření nového adresáře v aktuálním adresáři. Název aktuálního adresáře je zobrazen pod tlačítky Nový soubor a Nový adresář. Po stisknutí tlačítka je zobrazeno okno pro zadání názvu adresáře, vytvoření adresáře se provede stiskem tlačítka Uložit nebo lze akci zrušit stisknutím Storno.


Obrázek: Vytvoření nového adresáře

Přes tlačítko Nový soubor se přidává do aktuálního adresáře nový soubor. Po jeho stisknutí je zobrazeno okno pro zadání názvu (název je povinný) souboru a jeho umístění.

K určení umístění souboru slouží tlačítko Procházet..., po jehož stisknutí je zobrazeno standardní dialogové okno pro výběr souboru. Po stisku Uložit je soubor vložen do úložiště, stiskem tlačítka Zavřít dojde ke zrušení vkládání souboru.

Obrázek Vložení souboru

Ikona   za názvem adresáře slouží pro odstranění adresáře. Před vlastním vymazáním je vyžádáno potvrzení uživatelem.

Ikona   slouží k aktualizaci detailů souboru nebo k jeho vymazání. Po stisku této ikony je zobrazeno okno, kde lze editovat název nebo určit nový aktuální soubor stiskem tlačítka Procházet.., případně stisknutím Vymazat lze soubor odstranit. Vymazání vyžaduje potvrzení od uživatele. Dále jsou zobrazeny informace o vložení, aktualizaci a velikosti souboru.

 
Obrázek: Detail souboru

4.2. Události

Na události lze nahlížet jako na samostatnou agendu přístupnou přes hlavní menu aplikace nebo jako na agendu událostí samostatných grantů. Po vstupu do agendy je zobrazen seznam událostí, v jehož horní části je standardně zobrazen filtr pro filtrování zobrazených událostí. Na sloupcích Název, Termín a Splněno lze využít třídění záznamů podle hodnot v odpovídajícím sloupci.


Obrázek: Seznam událostí

Detail události lze zobrazit stiskem ikony   (Editace události). Událost lze na zobrazeném formuláři editovat, zavřít nebo splnit.

Obrázek: Detail události

Událost, která dosud není splněna, lze splnit. Formulář pro splnění události je přístupný buď z detailu události přes tlačítko Splnit nebo přímo ze seznamu přes ikonu   (splnit událost).

Obrázek: Splnění události

Po zadání textu popisujícího splnění události a data splnění se splnění události potvrdí stiskem tlačítka Potvrdit splnění. Od tohoto okamžiku je událost splněná a nelze ji dále editovat, je možné pouze zobrazit detail události.

4.2.1. Přístup ze seznamu grantů

Přistupuje-li se do agendy událostí ze seznamu grantů, jsou zobrazeny události grantu vybraného na seznamu grantů. Při vytváření nové události je zde již vyplněn grant, ke kterému bude zpráva náležet.

4.2.2. Přístup přes hlavní menu aplikace

Přistupuje-li uživatel do agendy událostí z hlavního menu aplikace, jsou zobrazeny všechny události všech grantů. Součástí seznamu událostí je filtr v horní části obrazovky. V případě vytváření nové události je třeba zadat i projekt, ke kterému bude událost patřit.

4.2.3. Přístup ze záložky Události na detailu grantu

Přistupuje-li se do agendy emailů ze záložky Události na detailu, jsou zobrazeny jen události daného grantu. Uživatel zde má možnost zadat novou událost.


Obrázek: Záložka Události

4.3. E-maily

Na emaily lze nahlížet jak na samostatnou agendu přístupnou přes hlavní menu aplikace, tak i jako na agendu přidruženou k jednotlivým grantům. Po vstupu do e-mailů je zobrazen formulář, v jehož horní polovině je standardně filtr pro filtrování seznamu emailů. Seznam emailů se nachází v dolní části obrazovky. Na sloupcích Datum, Předmět a Vložil lze využít ikon pro třídění seznamu.

Obrázek: Seznam zpráv

U každého emailu je k dispozici ikona  (detail zprávy), pomocí které se zobrazuje detail emailu. Na detailu zprávy jsou zobrazeny nadpis, komu byl mail poslán, text a grant, ke kterému se email vztahuje.

Obrázek: Detail zprávy

Nová zpráva se vytvoří stiskem tlačítka Nový email. Po stisknutí je zobrazen formulář s detailem pro zadání nové zprávy. Je třeba vyplnit nadpis zprávy, určit, zda bude zpráva zaslána buď jen hlavním řešitelům, nebo hlavním řešitelům i spoluřešitelům a vyplnit text zprávy. Dále je třeba zadat projekt, ke kterému bude zpráva náležet a jehož autorům nebo i spoluautorům bude zaslána a poskytovatele. Zadání projektu je závislé na tom, odkud se do agendy přistupuje.

Obrázek: Zadání nové zprávy

4.3.1. Přístup přes hlavní menu aplikace

Přistupuje-li uživatel do agendy emailů z hlavního menu aplikace, jsou zobrazeny všechny emaily, tj. emaily všech grantů. Součástí seznamu emailů je filtr v horní části obrazovky. V případě vytváření nové emailové zprávy je třeba zadat i projekt, ke kterému bude zpráva náležet.

4.3.2. Přístup ze seznamu grantů

Přistupuje-li se do agendy emailů ze seznamu grantů, jsou zobrazeny emaily grantu vybraného na seznamu grantů a není zobrazena možnost filtrování seznamu emailů. Při vytváření nové emailové zprávy je zde již vyplněn grant, ke kterému bude zpráva náležet.

4.4. Finance

Slouží jako finanční přehled. Informace v hlavičce formuláře jsou vyplněny podle příslušnosti ke konkrétnímu grantu. Finance jsou rozděleny na požadované a přidělené dle účetní struktury a zadaného roku. Pro rozbalení a sbalení jednotlivých roků slouží tlačítka + / -. Finance se generují v okamžiku, kdy zakládáme nový grant dle vyplněných dat v záložce Podrobnosti nebo když upravíme datum do, případě prodlouženo do. V případě, že pro daný program a dané pracoviště není nadefinována platná účetní struktura s řádky, tak se finance nevygenerují a ve spodní části se zobrazí seznam účetních struktur, které nemají řádky a proto finance nebyly dogenerovány.

V první části jsou uvedena zaškrtávátka čistě pro evidenční charakter, neovlivňují částky, vyplněné v požadovaných nebo přidělených financích. Editace požadovaných a přidělených financí je závislá na daném stavu, ve kterém se grant nachází, platí tato pravidla:

 • Požadované finance je možné upravovat ve stavech Rozpracovaný, Vypracovaný, Schválený fakultou, Připravený k podání a Importovaný.
 • Přidělené finance je možné upravovat ve stavech Podaný, Editovaný, Přijatý a Importovaný.

Obrázek: Přehled financí grantu, záložka Finance

4.5. Sdílené soubory

Úložiště sdílených souboru je prostorem, jak název vypovídá, sloužícím ke sdílení libovolného elektronického obsahu mezi uživateli aplikace Granty a projekty.

4.5.1. Seznam souborů

Seznam souborů lze filtrovat podle různých parametrů, které lze zadávat v horní části obrazovky a potvrdit volbou Filtrovat záznamy. Poté se zobrazí pouze soubory odpovídající zadaným parametrům filtru. Filtr je rovněž možné vypnout stisknutím Vypnout filtr. Seznam souborů je zobrazen ve spodní části obrazovky.

Obrázek: Seznam souborů v agendě sdílených souborů

4.5.2. Detail souboru

U každého zobrazeného souboru jsou dvě ikony,  (detail souboru) a (download). Volba download stáhne soubor na uživatelův počítač, případně otevře sdílený soubor (např. jedná-li se o obrázek, který lze v prohlížeči zobrazit). Stahování probíhá přes standardní dialogová okna prohlížeče. Stiskem ikony  se otevře okno s detailem sdíleného souboru. Na detailu souboru lze provádět změny, navíc jsou ve spodní části okna zobrazeny informace o uživateli, který soubor vložil resp. aktualizoval, a o čase vložení resp. aktualizace. Na detailu souboru lze také provést vymazání souboru.

 Obrázek: Detail sdíleného souboru

Tlačítko Nový soubor slouží k vložení nového souboru, tato volba otevře prázdný formulář s detailem souboru. Při vkládání sdíleného souboru je třeba zadat jeho název, umístění a poskytovatele, dále je možné vyplnit program, projekt a platnost souboru. Tlačítko Procházet... otevře standardní dialogové okno pro určení umístění souboru.

4.6. Statistiky a výstupy

Pod nabídkou statistiky a výstupy se nachází statistické přehledy, které umožňují prohlížení seznamu projektů logicky členěných a seskupovaných podle různých kritérií definovaných uživatelem.

Do statistik a výstupů patří:

 • Počty projektů,
 • Stavy grantů na pracovištích,
 • Stavy grantů na fakultách/součástech. 

V části filtr všech statistických výstupů lze určit podmnožinu zobrazovaných dat a specifikovat parametry, podle kterých budou záznamy ve výstupu seskupovány. Nejdůležitějším nastavovaným parametrem filtru je nastavení členění výstupu.

Všechny přehledy lze exportovat do dokumentu MS Word (DOC), tabulky MS Excel (XLS), souboru CSV, jako HTML stránku, do dokumentu XML nebo exportovat do PDF (orientace stránky na výšku nebo na šířku).

4.6.1. Počty projektů

Výstup Počty projektů zobrazuje tabulku s počty běžících projektů v rocích a v jednotlivých skupinách, skupiny jsou definovány ve filtru parametrem členění podle poskytovatelů, projektů, pracovišť,.. Každé skupině odpovídá jeden řádek tabulky. Rozsah pro roky se nastavuje rovněž ve filtru.


Obrázek: Statistiky a výstupy - počty projektů

4.6.2. Stavy grantů na fakultách/součástech

Výstup stavy grantů na fakultách/součástech se tvoří ze všech grantů, uživatel zvolí, zda se berou v úvahu jen pracoviště, vyplněné na detailu grantu jako Pracoviště pro schválení a nebo také všechny napojené interní účastníky na záložce Další účastníci. Ve filtru je možné vybrat požadované stavy, pokud uživateli nevyhovuje výchozí nastavení na všechny stavy.

 

Obrázek 25 Stavy grantů na fakultách/pracovištích

4.6.3. Stavy grantů na pracovištích

Výstup zobrazuje stavy grantů na pracovištích interních a externích řešitelů (záložka Řešitelé na detailu grantu) na vybraném pracovišti s ohledem na funkce řešitelů a jednotlivé stavy projektů. Pokud není vybrána funkce řešitele a nejsou vybrány stavy, je zobrazen výstup všech stavů grantů na pracovištích interních a externích řešitelů na daném pracovišti nebo součásti, která je uvedena na detailu grantu jako Pracoviště pro schválení na záložce Další účastníci.

Obrázek 26 Stavy grantů na pracovištích

4.7. Konfigurace a přiřazení polí

Připomeňme, že struktura položek grantu je pevně dána. Na detailu grantu lze na záložce poznámka zapsat libovolnou poznámku. Jako další rozšíření záznamu o doplňující informace lze využít konfigurovatelná pole, která se nachází na detailu záznamu pod záložkou rozšiřující informace. Konfigurace polí se vždy váže na vybraný program. Při změně programu a uložení záznamu dojde ke změně konfigurovatelných polí na detailu záznamu. Pokud nejsou pro vybraný program pole nakonfigurována, nelze je na detailu záznamu využít.

Obrázek: Konfigurovatelná pole pro zvolený program nejsou nakonfigurována

4.7.1. Konfigurace polí

V hlavním menu modulu Granty a projekty přes nabídku Konfigurace polí vstupuje uživatel do nástroje pro konfiguraci polí. K využití je zde 10 polí. U těchto polí lze zadat název pole a popis pole, dále pak definovat typ pole (masku). Maska se zadává pomocí regulárních výrazů. Na obrázku je zobrazeno okno pro konfiguraci polí.

Obrázek: Konfigurace polí

V tomto formuláři jsou uvedeny příklady masek vhodných pro různé druhy záznamů do pole. Uvedené příklady lze libovolně editovat. V tabulce jsou příklady možných regulárních výrazů.

Název pole

Popis pole

Typ pole (maska)

Běžný text

Alfanumerické znaky i znaky speciální

^.*$

Jméno

Pouze velká a malá písmena

[A-Za-z]+

Tel. číslo / fax

Číslo 0-9

[0-9]+

E-mail

Maska odpovídající syntaxi emailu

[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}

Datum

DD.MM.RRRR

^([0]?[1-9]|[1|2][0-9]|[3][0|1])[.]([0]?[1-9]|[1][0-2])[.]([0-9]{4}|[0-9]{2})$

Čas

HH:MM

^([0-1][0-9]|[2][0-3]):([0-5][0-9])$

4.7.2. Přiřazení polí

Po nakonfigurování polí lze libovolná z nich přiřadit k určitému programu. Po kliknutí na volbu Přiřazení polí je zobrazeno okno, kde se provádí přiřazení polí na konkrétní program. V prvním kroku se vybere z číselníku program. Po výběru programu je třeba ještě výběr potvrdit tlačítkem Vybrat.

Obrázek: Přiřazení polí - výběr programu

Po potvrzení výběru programu je zobrazeno všech 10 polí. Tlačítkem Vybrat jiný program lze změnit výběr programu. V prvním sloupci je uvedeno pořadí polí, ve druhém sloupci originální název pole, tj. název tak jak byl zadán v konfiguraci polí. Tlačítkem Převzít původní se převezme konfigurace originálního pole na příslušném řádku. Pokud chce uživatel využít vlastní pole, vyplní název a popis pole a jeho typ (masku). Prázdné řádky se uvažují jako pole, která nejsou nakonfigurována a v detailu se nezobrazují.

Obrázek: Přiřazení polí k programu

Na obrázku jsou již nakonfigurována pole 1, 9 a 10. Výsledek konfigurace polí je vidět na detailu grantu na . Vyplněné hodnoty se uloží automaticky po změně stavu grantu.

Obrázek: Detail grantu se záložkou Rozšiřující informace

4.8. Číselníky

Volba číselníky v hlavní nabídce modulu Grantů a projektů zpřístupňuje správcovskou agendu pro údržbu číselníků aplikace. Jsou to číselníky poskytovatelů, programů, číselník typů projektů, externích subjektů, externích spolupracovníků, číselník účetních struktur a ostatní číselníky. Všechny číselníky se používají pro výběr hodnot a tím zajišťují konzistenci dat. V aplikaci, ve chvíli kdy je vyžadován výběr z číselníku, nemá uživatel možnost zadat vlastní hodnotu.

4.8.1. Ekonomika

Část Ekonomika obsahuje šest podoblastí přístupných z nabídky v záhlaví stránky.

4.8.1.1. Číselník kódy účetních struktur fakulty/pracovišť

Tato volba slouží pro přiřazení účetních struktur k jednotlivým pracovištím. Zde není možno účetní struktury vytvářet. K tvorbě účetních struktur a nastavení jejich vlastností slouží sousední volby „Účetní struktury“, „Řádky účetních struktur fakulty/pracoviště“ a „Účetní struktury fakulty/pracoviště“.

  Obrázek:  výběr pracoviště.

Po vstupu do číselníku kódy účetních struktur je zobrazeno pole pro výběr fakulty/pracoviště (zde musíme použít ikonu  vpravo vedle editačního pole, která otevře samostatné okno pro výběr pracovišť ze seznamu pracovišť). Po výběru pracoviště a prvním stisknutí tlačítka Vybrat se v okně objeví seznam účetních struktur přiřazených k vybranému pracovišti.

Obrázek: kódy účetních struktur.

U každé struktury lze pomocí ikony  přejít na detail struktury, kde je zobrazen seznam řádků účetní struktury. Tlačítko Odstranit na konci každého řádku umožňuje odstranit danou účetní strukturu ze seznamu, tj. zrušit přiřazení této struktury k danému pracovišti. Tlačítkem Přiřadit další účetní strukturu je možno přiřadit další účetní strukturu. Provedené změny je nutno nakonec uložit tlačítkem Uložit. 

4.8.1.2. Číselník řádky účetních struktur fakulty/pracovišť

Po vstupu do číselníku Řádky účetních struktur je zobrazen seznam řádků účetních struktur vybraného pracoviště. U každé struktury lze pomocí ikony přejít na detail struktury, kde je možné danou strukturu editovat (bude popsáno samostatně na konci kapitoly). Okno s detailem struktury je možné použít též pro smazání řádku._

Obrázek: řádky účetních struktur.

V horní části okna lze nastavovat parametry filtru a záznamy filtrovat podle zadaných parametrů stiskem tlačítka Filtrovat případně filtr vypnout tlačítkem Zrušit filtr. Na rozdíl od jiných stránek s filtrem, zde je třeba zvolit hodnotu povinného pole Fakulta/Pracoviště (k tomu musíme použít ikonu  vpravo vedle editačního pole, která otevře samostatné okno pro výběr pracovišť). Nebude-li vybráno pracoviště, seznam řádků zůstane prázdný. Po výběru pracoviště a stisku tlačítka Filtrovat se zobrazí seznam řádků účetní struktury. Seznam řádků je možno seřadit podle vybrané položky klepnutím na modrý čtverec vedle názvu sloupce.

Obrázek: řádky účetních struktur.

Tlačítko Přidat řádek otevře okno s detailem struktury.

Obrázek: Analytické účty řádku – vzhled okna při založení nového záznamu.

Okno s detailem řádku účetní struktury obsahuje dvě části. V části Řádek účetní struktury je možno zadat základní údaje o vybraném řádku (název, období platnosti a typ). Pole Název je povinné a musí být vyplněno. Pole Typy řádků účetní struktury označuje, zda má být pro daný řádek na detailu grantu v záložce Finance pro každý rok dané účetní struktury zobrazeno pouze pole investice, neinvestice a nebo obojí.
Druhá část Analytické účty, obsahuje seznam analytický účtů a třetí část obsahuje možnost přiřadit konkrétnímu řádku i ID v externím systému.

Obrázek: Analytické účty řádku – vzhled okna po uložení záznamu.

Tlačítko Odstranit na konci každého řádku seznamu umožňuje odstranit daný účet ze seznamu. Tlačítkem Přidat analytický účet je možno přidat další účet a tlačítkem Přidat typ účtu je možné přidávat další typy účtů nebo-li ID v externím systému. Provedené změny je nutno nakonec uložit některým z tlačítek Uložit a zachovat okno nebo Uložit a zavřít. Tlačítko Zrušit zruší změny provedené v okně od posledního uložení. Tlačítko Vymazat vymaže právě otevřený řádek účetní struktury.

4.8.1.3. Číselník účetních struktur

Po vstupu do číselníku účetních struktur je zobrazen seznam účetních struktur. U každé struktury lze pomocí ikony přejít na detail struktury, kde je možné danou strukturu editovat.

Obrázek: Účetní struktury

V horní části okna lze nastavovat parametry filtru a záznamy filtrovat podle zadaných parametrů stiskem tlačítka Filtrovat záznamy, případně filtr vypnout tlačítkem Vypnout filtr.

Tlačítko Nová účetní struktura umožňuje přidat do číselníku další účetní strukturu. Stisknutí tlačítka otevře nové okno s prázdným detailem struktury.


Obrázek: Vyplněný detail účetní struktury.

Uživatel detail vyplní a v případě, že bude chtít nový záznam o struktuře uložit, stiskne tlačítko Uložit. Vyplnění atributů je volitelné, avšak doporučeno je zadat Název účetní struktury. Tlačítko Vymazat záznam vymaže účetní strukturu zobrazenou v okně.

4.8.1.4. Číselník účetní struktury fakulty/pracoviště

Tato volba slouží pro zobrazení a doplnění řádků účetních struktur jednotlivých pracovišť._

Obrázek: Účetní struktury fakulty/pracoviště

Po vstupu do číselníku účetních struktur fakulty/pracoviště je zobrazeno pole pro výběr fakulty/pracoviště(zde musíme použít ikonu  vpravo vedle editačního pole). Po výběru pracoviště a prvním stisknutí tlačítka Vybrat se v okně objeví seznam účetních struktur přiřazených k vybranému pracovišti.

U každé struktury lze pomocí ikony  přejít na detail struktury, kde je zobrazen seznam řádků účetní struktury.

Okno s detailem řádku účetní struktury obsahuje tři části. V části Účetní struktura se zobrazují základní vlastnosti účetní struktury (název, kód, období platnosti). Tyto vlastnosti není možno v tomto okně měnit. Pro úpravu základních vlastností účetní struktury slouží volba „Ekonomika – Účetní struktury“.  Druhá část Automaticky importované řádky účetní struktury obsahuje seznam řádků importovaných z externího systému. Tyto řádky není možno měnit (případná změna této části by narušila vazbu na externí systém). Třetí část Manuálně importované řádky účetní struktury obsahuje seznam řádků účetní struktury přidaných ručně. Zde je možno přidávat a ubírat řádky. Tlačítko Odstranit na konci každého řádku seznamu umožňuje odstranit daný řádek ze seznamu. Tlačítkem Přidat řádek je možno přidat další řádek. Tlačítka |< < >, >| na konci každého řádku seznamu umožňují měnit pořadí řádků v seznamu (posouvat zvolený řádek nahoru a dolů). Provedené změny je nutno nakonec uložit tlačítkem Uložit a zavřít. Tlačítko Vymazat vymaže právě otevřenou účetní strukturu. Tlačítko Zrušit zruší změny provedené v okně a ponechá okno otevřené, zatímco tlačítko Zavřít okno zruší změny provedené v okně a současně okno zavře.

Obrázek: Detail účetní struktury fakulty/pracoviště

4.8.1.5. Číselník URI grantu

Po vstupu do číselníku URI grantu je zobrazen seznam grantů obsahující kromě názvu a čísla grantu též jeho řešitele a URI. U každého grantu lze pomocí ikony !ico_lupa.PNG! přejít na detail, kde je možné přidávat a odebírat ÚRI (bude popsáno samostatně na konci kapitoly).


Obrázek: Číselník URI.

V horní části okna lze nastavovat parametry filtru a záznamy filtrovat podle zadaných parametrů stiskem tlačítka Filtrovat záznamy, případně filtr vypnout tlačítkem Vypnout filtr. Seznam řádků je možno seřadit podle vybrané položky klepnutím na modrý čtverec vedle názvu sloupce.
Obrázek: Detail účetní rozpočtové informace.

Okno „Detail účetní rozpočtové informace“ obsahuje dvě části. V části  jsou zobrazeny základní údaje o grantu. Druhá část obsahuje účetní rozpočtové informace za jednotlivé poskytovatele. Tato část může být rozdělena na více samostatných oddílů v případě, že grant má více než jednoho poskytovatele. Tlačítko X na konci každého řádku seznamu umožňuje odstranit daný řádek ze seznamu. Tlačítko Přidat ÚRI otevře nové okno pro přidání další účetní rozpočtové informace.

Po otevření okna je zobrazen seznam zakázek, z nichž je možno vybírat. V horní části okna lze nastavovat parametry filtru a záznamy filtrovat podle zadaných parametrů stiskem tlačítka Filtrovat záznamy, případně filtr vypnout tlačítkem Vypnout filtr. Požadovanou zakázku vybereme klepnutím myší na řádek s požadovanou zakázkou. Poté se otevře okno pro potvrzení výběru.

Obrázek: Seznam účetních rozpočtových informací.

Pro přiřazení účetní rozpočtové informace k danému grantu je třeba vybrat daný řádek. Tlačítko Ano potvrdí výběr a přidá vybranou zakázku do seznamu v okně „Detail účetní rozpočtové informace“. Tlačítko Ne zavře naposledy otevřené okno a vrátí uživatele do okna „Seznam účetních rozpočtových informací“ beze změny vybraných hodnot. Tlačítko Zavřít zavře dvě naposledy otevřená okna a vrátí uživatele do okna „Detail účetní rozpočtové informace“ beze změny vybraných hodnot.


Obrázek: Okno pro potvrzení výběru.

4.8.1.6. Import ekonomických dat ze souboru

Tato volba umožňuje importovat dva druhy ekonomických dat: analytické účty a účetní rozpočtové informace. Data jsou importována z CSV souboru, jehož tvar je popsán dále.

Po vstupu na stránku importu ekonomických dat je zobrazeno pole pro výběr fakulty/pracoviště (zde musíme použít ikonu    vpravo vedle editačního pole). Po výběru fakulty/pracoviště a prvním stisknutí tlačítka Pokračovat se otevře stránka pro výběr souboru pro import. Stránka umožňuje importovat dva druhy ekonomických dat. Požadovaný druh importu zvolíme z rozbalovacího seznamu Typ. Tlačítko Procházet otevře běžné okno pro výběr souboru, v němž je třeba vybrat soubor pro import. Jméno vybraného souboru včetně cesty je poté zobrazeno v poli Soubor. 

Obrázek: Výběr fakulty/pracoviště pro import

Chceme-li importovat analytický účet, je třeba zadat soubor ve tvaru CSV se čtyřmi sloupci oddělenými středníkem: číslo syntetického účtu, číslo analytického účtu, název účtu, rok platnosti. První řádek souboru musí tvořit tato hlavička:

SYNT;ANA;NAZEV;ROK

Chceme-li importovat účetní rozpočtovou informaci, je třeba zadat soubor ve tvaru CSV s deseti sloupci oddělenými středníkem: název zakázky, popis zakázky, číslo zakázky, název střediska, číslo střediska, činnost, grantová agentura, typ akce, typ financování, ID zakázky v externím systému. První řádek souboru musí tvořit tato hlavička:

ZAK_NAZEV;ZAK_POPIS;ZAKAZKA_CISLO;STREDISKO_NAZEV;STREDISKO_CISLO;CINNOST;GRANT_AGENTURA;AKCE_TYP;FINANCE_TYP;ID_ZAK_EXT

Číslo zakázky a číslo střediska jsou povinné údaje nezbytné ke správnému přiřazení importovaného záznamu. Řádky bez vyplněných sloupců "ZAKAZKA_CISLO" a "STREDISKO_CISLO" budou při importu vynechány.

Obrázek: Import ekonomických dat ze souboru.

Po výběru správného souboru je možno provést import tlačítkem Importovat soubor.  

Po provedení importu se otevře další stránka obsahující výpis obsahu importovaného souboru a zprávu o výsledku importu.  V případě vložení souboru v nesprávném tvaru je zobrazeno chybové hlášení.

4.8.2. Číselník poskytovatelů

Po vstupu do číselníku poskytovatelů je zobrazen seznam poskytovatelů. U každého poskytovatele lze pomocí ikony   přejít na detail poskytovatele, kde je možné daného poskytovatele editovat.

Obrázek: Seznam záznamů číselníku poskytovatelů

V horní části okna lze nastavovat parametry filtru a záznamy filtrovat podle zadaných parametrů stiskem tlačítka Filtrovat záznamy, případně filtr vypnout tlačítkem Vypnout filtr.

Seznam poskytovatelů lze třídit podle sloupců kód, název, typ poskytovatele, platnosti od a platnosti do. Ve sloupci programy je uveden počet programů poskytovaných daným poskytovatelem a ve sloupci projekty je počet evidovaných projektů s daným poskytovatelem.

Stiskem tlačítka Nový poskytovatel se do číselníku přidá další poskytovatel. Po stisknutí se zobrazí nové okno s prázdným detailem uživatele. Uživatel detail vyplní a v případě, že bude chtít nový záznam o poskytovateli uložit, stiskne tlačítko Uložit záznam. Povinně je třeba zadat název poskytovatele a platnost záznamu poskytovatele. Vyplnění dalších atributů je volitelné. Platnost záznamu poskytovatele lze omezit vyplněním položky Platnost do. Zaškrtávátko Poskytovatel z RIV označuje, že tento poskytovatel bude využíván i v OBD, pokud je toto pole zatrženo, musí být vyplněn i Kód pro RIV, který musí mít 3 znaky.

Na detailu již existujícího poskytovatele je zobrazen počet programů poskytovaných daným poskytovatelem a počet projektů evidovaných s daným poskytovatelem.

 
Obrázek: Detail existujícího poskytovatele

4.8.3. Číselník programů

Po vstupu do číselníku programů se zobrazí seznam záznamů programů. U každého záznamu je k dispozici ikona  , přes kterou lze zobrazit detail programu a následně jej editovat. Některé programy mohou mít podprogramy, ovšem podprogram již nemůže mít další podprogramy. Pokud má program podprogramy, je před jeho kódem zobrazen znak +, po kliknutí na ní se rozbalí seznam podprogramů vybraného programu. Nový program se vytvoří stisknutím tlačítka Nový program.

Obrázek: Seznam záznamů číselníku programů

Na detailu programu je třeba povinně vyplnit jeho název, platnost od určitého roku, poskytovatele tohoto programu a typ projektu. Dále je možné zadat kód programu, určit nadřazený program (jedná-li se o podprogram), platnost programu do určitého roku, strukturu rozpočtu pro program a připojit textový popis programu. Typ projektu u programu určuje, jaký typ financování bude zobrazen na detailu grantu v záložce Podrobnosti.

Obrázek: Detail programu

4.8.4. Číselník typů projektů

Po vstupu do číselníku se standardně zobrazí seznam typů projektů. U každého záznamu je k dispozici ikona pro zobrazení detailu typu projektu. Tlačítko Nový záznam slouží pro přidání nového typu projektu. Jedná se o typy projektů, které uživatel vyplňuje na detailu grantu.

Obrázek: Seznam typů projektů


Obrázek: Detail typu projektu

4.8.5. Číselník externích subjektů

Po vstupu do číselníku externích subjektů se zobrazí jejich seznam. Na seznamu je opět u každého záznamu k dispozici ikona   pro zobrazení a případnou editaci detailu externího subjektu. Tlačítkem Nový subjekt lze do číselníku přidat nový externí subjekt.

 

Obrázek: Seznam externích subjektů

Obrázek: Detail externího subjektu

4.8.6. Číselník externích spolupracovníků

Po vstupu do číselníku externích spolupracovníků se zobrazí jejich seznam. Externí spolupracovníci jsou získáváni z evidence grantů, jedná se o řešitele, kteří nebyli zadáni výběrem z číselníku, ale volným textem. U každého externího spolupracovníka je uvedeno jméno, příjmení, funkce na daném grantu, pracoviště externího spolupracovníka (externí subjekt) a grant, na kterém se spolupracovník podílí.

Na seznamu je u každého záznamu k dispozici ikona   pro převedení externího spolupracovníka na interního.

Obrázek: Seznam externích řešitelů


Obrázek: Převedení externího spolupracovníka na interního

5. Jádro a Systém

Přes tyto dvě nabídky je přístupná správa VERSO. Ve správě VERSO se nastavují uživatelská oprávnění, konfigurují se stránky, nápověda a další. Popis správy VERSO je předmětem samostatného dokumentu a je nad rámec uživatelské příručky aplikace Granty a projekty.

6. Průvodce

Tato část obsahuje návody k řešení některých běžných uživatelských scénářů.

 

6.1. Připojení účetnictví nové fakulty/pracoviště

 1. Přejděte do okna Nástěnka > Granty a projekty > Číselníky > Ekonomika > Účetní struktury. Zde ověřte, zda účetní struktura, kterou bude fakulta/pracoviště používat, je uvedena v seznamu účetních struktur. Pokud není, přidejte požadovanou účetní strukturu tlačítkem Nová účetní struktura.
 2. V účetním systému připravte CSV soubor se seznamem analytických účtů pro daný rok. Soubor nechť má na prvním řádku hlavičku
  SYNT;ANA;NAZEV;ROK
  Na dalších řádcích jsou vždy 4 údaje oddělené středníkem, které znamenají číslo syntetického účtu;číslo analytického účtu;název účtu;rok

  Příklad souboru:
  SYNT;ANA;NAZEV;ROK
  513;5010;mzdy;2015
  513;5010;sociální pojištění;2015
  513;5020;zdravotní pojištění;2015

 3. Přejděte do okna Nástěnka > Granty a projekty > Číselníky > Ekonomika > Import ekonom. dat ze souboru. Zde je možno importovat seznam analytických účtů ze souboru vytvořeného v kroku 2. Byl-li seznam analytických účtů již naimportován, je možno tento krok přeskočit.
 4. Přejděte do okna Nástěnka > Granty a projekty > Číselníky > Ekonomika > Kódy účetních struktur fakulty/pracoviště. Vyberte požadovanou fakultu/pracoviště a pomocí tlačítka Přiřadit další účetní strukturu přidejte účetní struktury a vyplňte k nim odpovídající kódy.
 5. Přejděte do okna Nástěnka > Granty a projekty > Číselníky > Ekonomika > Řádky účetních struktur fakulty/pracoviště. Vyberte požadovanou fakultu/pracoviště, případně též účetní strukturu a stiskněte tlačítko Filtrovat. Tlačítkem Přidat řádek je možno podle potřeby přidávat nové řádky účetní struktury. Tlačítkem s obrázkem lupy je možno přejít na detail jednotlivého řádku, kde je možno k řádku přiřadit analytické účty z dříve naimportovaného seznamu (viz krok 3).
 6. Řádky účetní struktury vytvořené v kroku 5 je třeba připojit k jednotlivým účetním strukturám. K tomu slouží okno Nástěnka > Granty a projekty > Číselníky > Ekonomika > Účetní struktury fakulty/pracoviště. Vyberte požadovanou fakultu/pracoviště. Tlačítkem s obrázkem lupy přejděte na detail jednotlivé účetní struktury. Zde tlačítkem Přidat řádek přidejte podle potřeby jednotlivé řádky účetní struktury.

6.2. Změna účetních struktur na začátku nového roku

 1. Přejděte do okna Nástěnka > Granty a projekty > Číselníky > Ekonomika > Účetní struktury. Zde ověřte, zda všechny účetní struktury, které budou používány v novém roce, jsou uvedeny v seznamu účetních struktur. Pokud nejsou, přidejte požadované účetní struktury tlačítkem Nová účetní struktura.
 2. V účetním systému připravte CSV soubor se seznamem analytických účtů pro daný rok. Soubor nechť má na prvním řádku hlavičku
  SYNT;ANA;NAZEV;ROK
  Na dalších řádcích jsou vždy 4 údaje oddělené středníkem, které znamenají číslo syntetického účtu;číslo analytického účtu;název účtu;rok

  Příklad souboru:
  SYNT;ANA;NAZEV;ROK
  513;5010;mzdy;2015
  513;5010;sociální pojištění;2015
  513;5020;zdravotní pojištění;2015

 3. Přejděte do okna Nástěnka > Granty a projekty > Číselníky > Ekonomika > Import ekonom. dat ze souboru a importujte seznam analytických účtů pro nový rok ze souboru vytvořeného v kroku 2.
 4. Přejděte do okna Nástěnka > Granty a projekty > Číselníky > Ekonomika > Kódy účetních struktur fakulty/pracoviště. Pokud byly v kroku 1 vytvořeny nové účetní struktury, je třeba je přiřadit k jednotlivým pracovištím. Vyberte požadovanou fakultu/pracoviště a pomocí tlačítka Přiřadit další účetní strukturu přidejte účetní struktury pracoviště a vyplňte k nim odpovídající kódy.
 5. Přejděte do okna Nástěnka > Granty a projekty > Číselníky > Ekonomika > Řádky účetních struktur fakulty/pracoviště. Vyberte požadovanou fakultu/pracoviště, případně též Rok od a Rok do a stiskněte tlačítko Filtrovat. Ověřte, zda v seznamu řádků účetní struktury jsou uvedeny všechny řádky, které budou potřeba v novém roce. Tlačítkem Přidat řádek je možno podle potřeby přidávat nové řádky účetní struktury. Tlačítkem s obrázkem lupy je možno přejít na detail jednotlivého řádku, kde je možno k řádku přiřadit analytické účty z dříve naimportovaného seznamu (viz krok 3).
 6. Řádky účetní struktury vytvořené v kroku 5 je třeba připojit k jednotlivým účetním strukturám. K tomu slouží okno Nástěnka > Granty a projekty > Číselníky > Ekonomika > Účetní struktury fakulty/pracoviště. Vyberte požadovanou fakultu/pracoviště. Tlačítkem s obrázkem lupy přejděte na detail jednotlivé účetní struktury. Zde tlačítkem Přidat řádek přidejte podle potřeby jednotlivé řádky účetní struktury.

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Labels
Write a comment…