<p><span class="error">The license could not be verified: License Certificate has expired!</span></p>

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 Parametry titulní stránky

 Nápověda

Titulek stránky:Abonent
Obrázek na titulní stranu:https://wiki.ders.cz/download/attachments/153026800/verso_s+popisem.png
Produkt:VERSO
Modul:ABN
Verze:3.05.05
Datum:16.11.2020

Generování titulni strany

(Po stisku tlačítka se aktualizuje kód o údaje z tabulky pro titulní stranu.)

 


 

Aktualizovaný kód je nutno zkopírovat a vložit do nastavení pro PDF Layout a uložit.

(Tam je možné se dostat přes následující link: https://wiki.ders.cz/spaces/flyingpdf/viewpdflayoutconfig.action?key=PD)

Export je tímto nastaven na aktuální titulní stranu a v Exportu do PDF po vybrání názvu této stránky a jejím zaškrtnutí (všechny podstránky odškrtnout) se vygeneruje PDF.

 

(Je možno generovat pomocí následujícího linku: https://wiki.ders.cz/spaces/flyingpdf/flyingpdf.action?key=PD)

Obsah

Confluence verze 4.x, obsahuje chybu v exportu PDF - pro kapitolu Obsah, která je delší než 1 stránka, vkládá před celou sekci prázdnou stránku a zároveň vkládá v doprostřed konec stránky. To se dá obejít nastavením nižší úrovně nadpisů pro obsah (v makru TOC - table of contents) tak, aby se vešel na jednu stránku. S upgradem na vyšší verzi Confluence tento problém zmizí.

 

 

The license could not be verified: License Certificate has expired!


1. Obsah

2. Popis

Systém Abonent na instituci ČVUT v Praze slouží pro řízení parkování na parkovacích plochách instituce. Pro tento účel je vybaven všemi nezbytnými agendami, jako je správa parkovacích ploch, nástroje pro tvorbu a správu ceníků krátkodobého i abonentního stání, nastavení storno poplatků a především nástroje pro tvorbu rezervací pro abonentní stání na parkovacích plochách ČVUT. 

2.1. Účel

Hlavním posláním systému je právě vytváření rezervací pro abonentní stání na parkovištích ČVUT. Rezervace může být vytvořena přímo vlastní osobou, nebo může být vytvořena zprostředkovaně obsluhou systému. 

2.2. Terminologie

Termín

Popis

Krátkodobé stání

Stání krátkodobého charakteru, přístup na plochu a platba za stání je řešena stylem parkovacích automatů.

Zákazník

Běžný uživatel systému s právy tvorby vlastní rezervace.

Obsluha

Uživatel systému s právy pro tvorbu rezervace i za cizí osobu.

Správce

Správce systému má všechna práva obsluhy a přístup k agendám pro nastavení parametrů systému.

Parametrizace

Nabídka přístupná pouze správci systému. Obsahuje nastavení parametrů systému a číselníků.

2.3. Uživatelé v systému Abonent

2.3.1.1. Zákazník

Za zákazníka je považován každý uživatel s přístupem do systému Abonent. Zákazník má oprávnění vytvářet rezervace na vlastní jméno. Parkoviště, na která si zákazník může vytvořit rezervaci, jsou omezena dle příslušnosti zákazníka v zákaznické kategorii.

2.3.1.2. Obsluha

Uživatel s rolí obsluhy (abn_obsluha) má přístup do stejných nabídek jako zákazník. Má však navíc možnost vytvářet rezervaci i pro jinou osobu. Má také přístupné k nastavení další parametry rezervace, které jsou běžnému zákazníkovi přednastaveny přímo aplikací.

2.3.1.3. Správce

Osoba správce (abn_spravce) přebírá všechna oprávnění obsluhy. Jako jediný má také oprávnění vstupu do agendy Parametrizace. Zde má správce oprávnění ke správě záznamů parkovišť, nastavení ceníků, správě zákaznických kategorií, parametrů rezervací, storno poplatků a správě sazeb DPH.

2.3.1.4. Fakturant

Role fakturanta (abn_fakturant) nemá přímý význam pro práci v aplikaci Abonent. Přiděluje se navíc osobě, které mají být odesílány pravidelné informace o zrušených a stornovaných rezervacích (více v kapitole o odesílaných notifikacích).

3. Použití

3.1. Hlavní stránka systému Abonent

Po přihlášení je uživateli zobrazena přehledná úvodní stránka, která slouží jako rozcestník ke všem důležitým funkcím, které může přihlášený uživatel využít.

Symbol

Význam symbolu

Omezení

 

Symbol tužky reprezentuje přímou cestu k tvorbě rezervace. Po kliknutí na ikonu je otevřena nová stránka s detailem nově vytvářené rezervace.

Bez omezení, ikona je zobrazena všem uživatelům systému.

 

Symbol kalendáře s tužkou a hodinami představuje seznam již uložených rezervací. Na stránce seznamu lze filtrovat již existující rezervace nebo založit rezervaci novou.  Na seznamu lze následně provádět další akce se záznamem rezervace.

Bez omezení, ikona je zobrazena všem uživatelům systému.

 

Symbol klíče a šroubováku označuje přístup na stránku parametrizace aplikace Abonent. Uživatel je přesměrován na stránku s rozcestníkem na všechny agendy parametrizace.

Ikona je zobrazena pouze správci systému Abonent a správci systému Verso. Ostatním uživatelům je zcela skryta.

 

Ikona ozubených kol označuje přístup do parametrizace systému Verso. Systém Verso je platforma, na které je aplikace Abonent postavena. Tato ikona nemá pro běžného uživatele aplikace význam a proto je většině uživatelů skryta.

Ikona je zobrazena pouze správci systému Verso.

 

Ikony pro stažení/zobrazení uživatelského manuálu aplikace ve formátu PDF.

Bez omezení, ikony jsou zobrazeny všem uživatelům systému.

3.2. Koncový uživatel

3.2.1. Obecné ovládání

3.2.1.1. Navigace

V systému Abonent je možné se navigovat dvěma způsoby. První způsob je kliknutím na jednu z nabízených ikonek, které uživatel vidí na úvodní stránce.

Druhou možností je navigace pomocí horizontálního menu v záhlaví stránky. Toto menu je rozděleno do dvou řádků, kde v horní části je zobrazena cesta skrz menu až na stránku, kde se uživatel právě nachází. Uživatel tak může zpětně vysledovat, kterou cestou se k dané stránce dostal. V druhém řádku je pak výčet všech stránek, na které se z aktuální úrovně menu lze dostat. 

3.2.1.2. Vyhledávání

Při vyhledávání v seznamech záznamů je standardně vyhledáván zadaný řetězec od jeho začátku. Přitom není brán ohled na velikost písmen. 

Toto základní pravidlo lze upravit pomocí užití speciálních znaků ('_' a '%'), které se přidají k vyhledávanému řetězci.

Pokud je vyžadováno dohledání všech záznamů, kde může být proměnlivý jeden ze znaků, pak místo, kde se zadaný znak může vyskytovat, nahradíme znakem '_'. 

Příklad: Chceme vyhledat všechny osoby se jmény "Jan", nebo "Dan". Do pole pro vyhledávání dle jména osoby tedy zadáme "_an". Znak podtržítka můžeme umístit i dovnitř hledaného řetězce. Například pokud zadáme výraz "ná_ev", může být dohledáno slovo "název", ale stejně tak může být vráceno i slovo "nálev".

Pokud je vyžadováno dohledání záznamů kde může být proměnlivé větší množství znaků, použijeme ve vyhledávaném řetězci znak '%'. Podle jeho umístění před, za nebo na obě strany hledaného řetězce určíme, kde je v hledaném textu umístěn řetězec, který jsme do políčka pro vyhledávání zadali.

Příklad: Chceme dohledat konkrétní jméno firmy, ale neznáme ho celé, tedy známe jen jeho část. Víme jen, že v názvu firmy bylo slovo "čajovna". Do pole pro vyhledávání názvu firmy tedy zadáme řetězec: "%čajovna%". Vyhledávání nám v takovém případě může vrátit záznamy jako: "Dobrá čajovna", "Čajovna na náměstí", "Útulná čajovna u Nováků",... Pokud bychom zadali znak % pouze před hledané slovo (%čajovna), pak by nám vyhledávání vrátilo z výše zmíněných pouze výsledek: "Dobrá čajovna", neboť přidáním speciálního znaku na začátek řetězce jsme určili, že se před slovem "čajovna" může vyskytovat libovolný počet dalších znaků, ale za tímto slovem již žádné další znaky být nemohou. 

3.2.2. Proces tvorby rezervace

Tvorba rezervací je stěžejní činností v aplikaci Abonent. Samotný záznam rezervace může procházet následujícími stavy:

Tabulka 2 Stavy rezervace

Stav

Popis

Předrezervováno

Rezervace je vytvořena (místo je blokováno). Ale rezervace není platná.

Rezervováno

Rezervace je vytvořena (místo je blokováno). Rezervace je platná od data začátku rezervace.

Stornováno

Rezervace není dále platná (byla stornována zákazníkem). Místo již není blokováno.

Zrušeno

Rezervace není dále platná (zrušeno systémem). Místo již není blokováno.


Obrázek: Diagram stavů rezervace

3.2.3. Vytváření rezervace

Vytvoření rezervace může být provedeno běžným zákazníkem nebo asistovaně. Zákaznická a asistovaná rezervace se liší svými možnostmi, které jsou uživateli nabídnuty. Běžný zákazník může vytvořit rezervaci pouze na své vlastní jméno. Naproti tomu obsluha nebo správce systému mohou vytvořit rezervaci pro jinou osobu.

3.2.3.1. Zákaznická rezervace

Zákazník může začít proces tvorby rezervace přímo z úvodní stránky systému nebo ze stránky seznamu rezervací volbou Vytvořit rezervaci.

3.2.3.1.1. Krok 1. - Zadání parametrů rezervace

Obrázek: Detail zákaznické rezervace (krok 1.)

Zákazník v prvním kroku určuje parkovací plochu, na kterém chce rezervaci vytvořit. Výběr se provádí z číselníku. Po kliknutí na ikonu číselníku ( ) je nabídnut seznam parkovišť. Parkoviště je vybráno prostým kliknutím na řádek v seznamu. Spolu s vybraným parkovištěm je vyplněno nákladové středisko, pod které parkovací plocha spadá.

Dále je třeba určit parametry rezervace. Zákazník má na výběr z krátkého rolovacího seznamu parametrů. Zde je určeno, jestli bude rezervace vytvořena na uživatelskou kartu (místo může využít kdokoli, kdo se prokáže kartou) nebo na SPZ automobilu (místo je rezervováno pouze pro konkrétní automobil).

Tím je zajištěno, že zákazník si může před uplynutím doby tuto rezervaci prodloužit, tedy vytvořit novou rezervaci od data ukončení té původní. Zákazník se nemusí bát, že nebude moci vytvořit novou rezervaci z důvodu naplnění kapacity parkoviště. Standardně jsou definovány tyto kombinace parametrů:

 • Abonent A (24/7)
 • Abonent B (6-22 hod ve všední dny)

Zadání SPZ automobilu je nepoviné

Nutné je zadání data začátku rezervace, kde je požadováno splnění několika podmínek:

a)      Datum začátku rezervace může být nastaveno nejdříve na následující kalendářní den ode dne vytvoření rezervace (aktuální datum).

b)      Rezervace může být zadána pouze na 90 dní dopředu, tzn. že datum začátku může být maximálně aktuální datum + 90 dní.

c)      Pokud uživatel zvolil jako způsob platby bankovní převod (platba Příkazem), je možné zadat den začátku rezervace nejdříve deset kalendářních dnů ode dne vytvoření rezervace (aktuální datum).

Dále uživatel určí délku své rezervace na parkovací ploše. K výběru jsou pouze předdefinované „časové balíčky“, není tedy možné zadání rezervace na libovolný počet dní. Po určení data začátku a délky trvání rezervace je dopočítáno datum ukončení rezervace. Hodnota v tomto poli je přepočítána po každé změně v jednom z těchto dvou polí nebo ji lze obnovit ručně po kliknutí na ikonu pro obnovení.

Posledním povinným parametrem je volba způsobu platby rezervace. Na výběru způsobu platby záleží další postup při tvorbě rezervace. Jednotlivé způsoby platby budou popsány v následující kapitole 3.2.

Po kontrole zadaných údajů lze přistoupit k dalšímu kroku stiskem volby Pokračovat k platbě.

3.2.3.1.2. Krok 2. - Platba rezervace

Po stisku tlačítka Pokračovat k platbě provede systém kontrolu, zda lze vytvořit rezervaci na parkovišti se zvolenými parametry. Může nastat několik situací, proč rezervaci vytvořit nelze:

      a)      Není možné vytvořit rezervaci, protože pro zadanou kombinaci parametrů není definována cena.

      b)      Rezervace nemohla být založena. Datum začátku rezervace může být maximálně 90 dní předem.

      c)      Rezervace o délce XX dní na parkovišti je volná od ... .

V případě, že jedna z uvedených možností nastane, je o tom uživatel informován ve formě výstražného sdělení.Uživateli je sděleno nejbližší možné datum, od kterého je možné rezervaci vytvořit.

Pokud je kontrolou potvrzeno, že je na parkovišti možné založit rezervaci se zadanými parametry, jsou uživateli zobrazeny informace z prvního kroku pro kontrolu. Zákazníkovi je zobrazena vypočtená cena jím zadané rezervace a je mu umožněno zadat komentář k rezervaci. Po kontrole údajů lze přejít k samotné platbě za rezervaci pomocí volby Zaplatit rezervaci.

Po proběhnutí platby je zákazníkovi zobrazena potvrzující stránka, jejíž obsah doznává drobných úprav v závislosti na druhu platby, kterou zákazník zvolil v prvním kroku tvorby rezervace.

Obrázek: Potvrzení založené rezervace (způsob platby příkazem)

 

3.2.4. Platba rezervace

Systém Abonent umožňuje volbu čtyř různých druhů platby za rezervaci. Průběh dokončení rezervace je závislý na vybraném způsobu platby. K dispozici jsou tyto možnosti platby:

 • Hotovostí
 • Příkazem
 • Platební kartou
 • Interní kartou ČVUT

( Možnosti platby jsou konfigurovatelné administrátorem systému Abonent a nemusí být všechny dostupné. )

3.2.4.1. Platba hotovostí

Platba hotovostí je dostupná pouze ve Vydavetelství průkazů.

3.2.4.2. Platba příkazem

Při platbě příkazem je rezervace uložena ve stavu Předrezervováno obdobně jako při platbě hotovostí. Po dokončení rezervace jsou na potvrzovací stránce zobrazeny informace pro platbu příkazem (Obrázek 3). Součástí potvrzení je i QR-kód platby obsahující číslo účtu, var. symbol a částku.

Po přijetí platby z banky je stav rezervace změněn na Rezervováno.

3.2.4.3. Platba bankovní kartou

Při platbě platební kartou je uživatel přesměrován na platební bránu, kam doplní údaje o své platební kartě. Platbu potvrdí volbou Zaplatit. V závislosti na druhu platební karty může být vyžadováno ještě jedno potvrzení platby. Pokud byla platba potvrzena, je rezervace uložena ve stavu Rezervováno. Pokud by nebyla platba potvrzena do 30 minut od přechodu na platební bránu, je rezervace automaticky zrušena.

3.2.4.4. Platba interní kartou ČVUT

Platba interní kartou je obdobou platby platební kartou a platí pro ni stejná pravidla. Uživatel je přesměrován na interní platební bránu, kde jsou předvyplněny parametry pro platbu. Na této stránce uživatel musí znovu prokázat svou totožnost vyplněním svého uživatelského jména a hesla pro platbu. Po přihlášení je předplatiteli odeslán e-mailem ověřovací kód, který je nutné zadat na stránku platební brány pro dokončení platební transakce. Po ověření platby je rezervace uložena ve stavu Rezervováno. Pokud by nebyla platba potvrzena do 30 minut od přechodu na platební bránu, je rezervace automaticky zrušena.

3.2.5. Seznam rezervací

3.2.5.1. Filtr seznamu rezervací

Na seznamu rezervací je uživateli k dispozici filtr pro vyhledávání uložených záznamů. Obsah filtru je shodný pro všechny uživatele systému.

Hodnoty do polí filtru lze zadávat několika způsoby:

 1. Přímým zadáním textového řetězce – příkladem může být filtrování dle čísla rezervace.
 2. Výběrem hodnoty z rozsáhlého seznamu hodnot pomocí ikony číselníku. Vybraný záznam lze z pole vymazat ikonou X.
 3. Výběrem data pomocí ikony kalendáře. Je otevřen kalendář, ve kterém lze kliknutím dosadit konkrétní datum. Datum lze zadat do pole i ručně a to ve formátu DD.MM.RRRR.
 4. Výběrem z rolovací nabídky menšího počtu hodnot (například při filtrování dle stavu rezervace).

Parametry pro filtrování záznamů lze kombinovat a lze jich zadávat libovolné množství. Je ovšem doporučeno postupovat při filtrování záznamů postupně a přidat další parametr až při opětovném profiltrování záznamů. Tím se zmenší riziko, že hledaný záznam nebude nalezen v případě nepřesného zadání filtrovacího kritéria uživatelem.

Filtrování je provedeno po stisku volby Filtrovat záznamy. K vymazání filtrovacích kritérií a obnově neprofiltrovaného seznamu hodnot slouží volba Zrušit filtr.   

3.2.5.2. Seznam záznamů rezervací

Pod filtrem je umístěn samotný seznam záznamů rezervací. V každém řádku jsou zobrazeny nejdůležitější údaje o rezervaci:

 • číslo rezervace,
 • osoba předplatitele rezervace,
 • parkoviště, pro které je rezervace vystavena,
 • datum začátku platnosti rezervace,
 • počet dní, které zbývají do konce rezervace (počítáno od začátku platnosti rezervace),
 • aktuální stav rezervace.

Další informace o rezervaci lze zobrazit prostým kliknutím na řádek záznamu. Bude zobrazeno pole s doplňujícími údaji o rezervaci, které obsahuje:

 • jméno osoby, která rezervaci vytvořila,
 • číslo faktury (odpovídá záznamu v systému iFIS),
 • datum ukončení rezervace,
 • případné datum zrušení, nebo stornování.

Volby pro práce se záznamem rezervace jsou přístupné z kontextového menu, které lze vyvolat kliknutím na volbu Akce>>. Menu obsahuje různé akce v závislosti na stavu záznamu a jiných podmínkách. Výčet akcí je v následující tabulce.

Tabulka 4 Akce záznamu rezervace

Ikona

Akce

Podmínka

 

Prodloužení rezervace

Volba je zobrazena vždy.

 

Storno

Uhrazená rezervace ve stavu Rezervováno.

 

Stáhnout doklad o stornu

Rezervace ve stavu Stornováno.

 

Zavřít

Volba zobrazena vždy.

3.2.5.2.1. Prodloužení rezervace

Volba slouží uživateli pro vytvoření nové rezervace, která navazuje na původní rezervaci, z níž byla vytvořena. Po kliknutí na tuto volbu je otevřeno nové okno se stránkou pro tvorbu rezervace. Parametry rezervace jsou předvyplněny dle původní rezervace. Jde tedy o kopii původního záznamu ovšem s tím rozdílem, že datum začátku rezervace je nastaveno na následující den po ukončení platnosti původní rezervace. Uživatel pak může před dokončením rezervace změnit libovolné parametry své rezervace včetně data začátku.

3.2.5.2.2. Storno

Stornovat lze pouze rezervaci, která je v systému uložena ve stavu Rezervováno a která má v systému iFIS navázaný záznam o uhrazené faktuře. Nejsou-li tyto podmínky splněny, není ikona zobrazena. Po stornování již zaplacené rezervace je po předplatiteli požadován storno poplatek, jehož výše je vypočtena procentuálně z ceny stornované rezervace. Procentuální výše poplatku je závislá na počtu dní mezi datem, ve kterém storno provedl a datem začátku platnosti rezervace. Výši storno poplatků může libovolně nastavovat správce systému. Standardně je ovšem nastavena takto:

Tabulka 5 Výše storno poplatků

Časový úsek

Výše poplatku

Více než 30 dní před začátkem rezervace

70% z ceny rezervace

30 až 14 dní před začátkem rezervace

90% z ceny rezervace

Méně než 14 dní před začátkem rezervace

100% z ceny rezervace

3.2.5.2.3. Stáhnout doklad o stornu

Pokud byla rezervace stornována, byl vytvořen také doklad o stornu. Tento doklad obsahuje údaje o rezervaci a výši částky, která má být předplatili navrácena (po strhnutí storno poplatku). S tímto dokladem může předplatitel vymáhat navrácení této částky na pokladně. Doklad je přiložen k záznamu rezervace a lze ho (ve formátu PDF) kdykoli opět stáhnout a následně vytisknout.

3.2.5.2.4. Zavřít

Tato volba nemá žádný účinek na záznam rezervace a má význam pouze jako ovládací prvek kontextového menu. Po kliknutí na tuto volbu se kontextové menu uzavře. Stejného výsledku lze dosáhnout také kliknutím kamkoli do seznamu záznamů mimo samotné kontextové menu.

3.2.5.3. Export seznamu do MS Excel

Na stránce seznamu je uživateli k dispozici volba pro export záznamů do formátu MS Excel. Po stisku volby  Přenos vybraných do Excelu je nabídnut ke stažení soubor formátu xls. Obsah souboru odpovídá aktuálnímu obsahu seznamu rezervací v době stisknutí volby pro export. Obsah je přefiltrován a seřazen dle voleb na seznamu rezervací.

Labels
Write a comment…